Peritatge

Les obres d’art poden veure’s afectades per nombrosos accidents deguts en moltes ocasions a la mala manipulació de les mateixes, a un embalatge deficient, a les males condicions de transport o a accidents com incendis o inundacions.
Oferim un peritatge de les mateixes per tal de valorar aquests desperfectes i poder oferir un informe de conservació i un pressupost de restauració adequats.